उस्मानाबाद/प्रतिनिधी-
 खरीप हंगाम 2020-21 मध्ये विविध पिकाच्या बिजोत्पादनासाठी बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेकडे जिल्हा बीज प्रमाणिकरण अधिकारी, उस्मानाबाद कार्यालयात क्षेत्र नोंदणी सुरु झालेली आहे. त्या संदर्भात संस्थानी बिजोत्पादक शेतकऱ्यांच्या शेतावर घेण्यात येणाऱ्या बिजोत्पादन कार्यक्रमाचा क्षेत्र नोंदणी  प्रस्ताव बीज प्रमाणिकरण यंत्रणेकडे सादर करण्याच्या पिकनिहाय अंतिम तारखा पुढील प्रमाणे आहेत.
मूग व उडीद पिकासाठी दि. 25 जुलै, संकरित कापूस, सुधारित कापूस, सोयाबीन, खरीप ज्वारी, बाजरी, मका व तूर पिकासाठी दि. 31 जुलै,  2020 ही अंतिम तारीख आहे. या तारखा क्षेत्र नोंदणीच्या अंतिम तारखा असून क्षेत्र नोंदणी अंतिम तारखेपूर्वी पिकाची पेरणी झाल्यानंतर 15 दिवसात करता येईल, त्यासाठी अंतिम तारखेची वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही.
 क्षेत्र नोंदणीसाठी बिजोत्पादक संस्थानी प्रस्तावासोबत बिजोत्पादक संस्थेचा परवाना, बिजोत्पादक संस्था प्रतिनिधीचे अधिकारपत्र, जिल्हा बीज प्रमाणिकरण अधिकारी यांच्यासह करण्यात येणारा 500 रुपये बंधपत्रावरील करारनामा, स्त्रोत बियाणे खरेदी बील, स्त्रोत बियाण्याचे मुळ मुक्तता अहवाल, स्त्रोत बियाणे पडताळणी अहवाल, बिजोत्पादक शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षरित व परिपूर्ण माहिती भरलेला विहित नमुन्यातील अर्ज, बिजोत्पादकाचे महसुली दस्तावेज (सातबारा व आठ अ) बिजोत्पादकाचे आधार क्रमांक व बँक खाते क्रमांक आणि बिजोत्पादकामधील करारनाम्याची प्रत, स्त्रोत बियाणे वाटप अहवाल, गाव, पिक व दर्जानिहाय बिजोत्पादकाच्या विहित प्रपत्रातील याद्या चार प्रतीत कागदपत्रासह क्षेत्र नोंदणीचे प्रस्ताव सादर करावेत.
तसेच नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) अंतर्गत निवड झालेल्या गावातील शेतकऱ्यांनी आपले प्रस्ताव तालुका कृषि अधिकारी यांच्यामार्फत सादर करावेत. जेणेकरुन त्यांना असलेल्या अनुदानाबाबत कृषि विभागास कार्यवाही करणे सोईस्कर होईल.
अर्ज फी दहा रुपये प्रती बिजोत्पादक व क्षेत्र नोंदणी फी पन्नास रुपये प्रती बिजोत्पादक आणि तपासणी फी पायाभूत बिजोत्पादनासाठी दोनशे रुपये प्रती एकर व प्रमाणित बिजोत्पादनासाठी दीडशे रुपये प्रती एकर या प्रमाणे आहे.या संदर्भात आवश्यक त्या सविस्तर माहितीसाठी जिल्हा बीज प्रमाणिकरण अधिकारी कार्यालयात संपर्क साधावा, असे आवाहन बीज प्रमाणिकरण यंत्रणेमार्फत करण्यात येत आहे.

 
Top