उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

 महाराष्ट्र राज्य हे फलोत्पादनामध्ये अग्रेसर असुन राज्यात मोठया प्रमाणात फळे व भजीपाला पिकांची लागवड करण्यात आलेली आहे.विशेषत: द्राक्ष,डाळींब,आंबा,संत्री या फळपिकांची व विविध भाजीपाला पिकांची व्यवसायीक दृष्टीकोणातुन लागवड करुन नवनविन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन निर्यातक्षम दर्जाचे उत्पादन करण्यात येत आहे. जागतीक बाजारपेठेतील ग्राहकांबरोबर स्थानीक बाजारपेठेत ग्राहकांमध्ये आरोग्याच्या सुरक्षतेबाबत विशेषता किडकनाशक उर्वरीत अंशाबाबत जागरुक्ता निर्माण झालेली आहे. 

  राज्यातील जास्तीत जास्त फळे व भाजीपाला पिकांचे उत्पादन करुन युरोपीयन व इतर देशांना निर्यात केले जाते युरोपीयन देशांनी किडनाशक उरर्वरीत अंश मुक्ताची हमी अट घातल्याने सन 2004-05 पासुन राज्यात अपेडाच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रेपनेट या ऑनलाईन कार्यप्रणालीद्वारे निर्यातक्षम द्राक्षबागांची ऑनलाईन नोंदणी करण्याची कार्यवाही करण्यात येते. सन 2022-23 या वर्षाकरीता नोदंणीची कार्यवाही जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद यांचे कार्यालया मार्फत करण्यात येत आहे.

  ग्रेपनेटच्या यशस्वी अंमलबजावणी लक्षात घेऊन आंब्याकरीता मॅगोनेट, डांळीबा करीता अनारनेट, भाजीपाला पिकाकरीता व्हेजनेट, व संत्रा मोसंबी लिंबु करीता सिट्रसनेट, या पिकांचे ऑनलाईन नोंदणीकरीता अपेडाच्या साईटवर सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. सदरच्या सुविधाचा वापर करुन जास्तीतजास्त फळे व भाजीपाला पिकांची नोंदणी करण्याकरीता ऑनलाईन निर्यातक्षम बागाची नोदंणीची आहे.

 किटकनाशकाच्या अतिवापरामुळे आरेाग्याच्या सुरक्षिततेबाबत,”सुरक्षीत अन्न पिकवा” ची अंमलबजावणी करणेबाबत केंद्रशासनाने सुचित केलेले आहे.तसेच स्थानिक बाजारपेठेत ग्राहकांना किटकनाशक उर्वरीत अंशाची हमी देण्याकरीता भारतीय अन्न सुरक्षा मानक प्राधिकरनाने अधिकतम उर्वरीत अंश मर्यादा MRL निर्धारीत केलेल्या आहेत.

  सन 2022-23 मध्ये निर्यातक्षम बागांचे नेांदणी करण्याकरीता व बागांची तपासणी करण्याकरीता प्रत्येक तालुकयातील सर्व कृषि सहायक,कृषि पर्यवेक्षक, कृषि अधिकारी, यांनी तपासणी अधिकारी म्हणुन नियुक्ती करण्यात आलेली आहे निर्यातक्षम बांगांची नोंदणी करण्याचा कालावधी निर्धारीत करण्यात आला आहे. त्याचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

 ट्रेसीबीलीटीनेट, ऑनलाईन नेादणीचा कालावधी-द्राक्ष-गेपनेट-ऑक्टोबर 2022 ते जानेवारी 2023,आंबा-मॅगोनेट-डिसेंबर 2022 ते मार्च 2022,डाळींब-अनारनेट, भाजीपाला-व्हेजनेट, लिंबुवर्गीय फळपिके-सिट्रसनेट आणि बिलवाईननेट-वर्षाभर सुरू आहे

 ग्रेपनेट कार्यप्रणालीवर द्राक्ष बागेची नोंदणी करण्यासाठी उत्पादक शेतक-यांनी आपले अर्ज,शेताचा दर्शक नकाशा आणी 7/12,8अ उतारा, 50 रु शुल्क्‍ भरुण नजिकच्या कृषि विभागाच्या कार्यालयास सादर करावा द्राक्षबाग नोंदणी प्रमाणपत्राची वैधता ही तीन वर्षासाठी असली तरी दरवर्षा बागोचे नुतनीकरण करुण घ्यावे लागेल तरी जिल्हयातील सर्व शेतक-यांनी याचा लाभ घ्यावा व आपल्या फळे व भाजीपाला बागांची ऑनलाईन प्रणालीवर नोंदणी करुन घ्यावी. असे अवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी उस्मानाबाद यांनी केली आहे.


 
Top