उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

 उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय या कार्यालयात लवकरच दुचाकी वाहनांसाठी MH25 AY ही नवीन मालिका सुरु करण्यात येत आहे.

 वाहनांची नवीन मालिका चालू होण्याच्या दिवशी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये मोठ्या प्रमाणावर इच्छुकांची गर्दी  होते आणि त्यामुळे कार्यालयीन व्यवस्थेवर त्याचा ताण पडतो तसेच बऱ्याचवेळा नागरिकांनाही याचा त्रास होतो. नागरिकांचा होणारा त्रास कमी व्हावा आणि त्यांना हवा असणारा आकर्षक नोंदणी क्रमांक उपलब्ध असल्यास त्यांना सुलभतेने तो मिळावा, यासाठी ज्या वाहनमालकांना आकर्षक तसेच पसंतीचे क्रमांक विहित शुल्क भरुन हवे असतील त्यांनी कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 11.00 ते दुपारी 4.00 वाजेपर्यंत या दरम्यान विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करावेत.

 ज्या वाहनमालकांना आकर्षक तसेच पसंतीचे क्रमांक हवे आहेत त्यांनी  वेळापत्रकानुसार  आकर्षक क्रमांक किंवा पसंती क्रमांकाचे अर्ज आणि डी.डी. दि.14 ते 15 नोव्हेंबर 2022 रोजी सकाळी 11.00 ते दुपारी 4.00 वाजेपर्यंत सादर करावेत. केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 च्या नियम 4 तसेच महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम 1989 च्या नियम 5 अ मध्ये विहित केलेल्या पत्याच्या पुराव्याची साक्षांकित प्रत सादर करणे आवश्यक असेल. (उदा. लाईट बील, टेलीफोन बील इ.) तसेच आकर्षक क्रमांकासाठी देय असलेल्या विहित शुल्काच्या डी.डी. अर्जासह जमा करणे बंधनकारक आहे. हा डीडी फक्त Deputy Regional Transport Officer, Osmanabad याच्या नांवे केवळ Nationalize बँकेचा असावा. या व्यतीरिक्त इतर नावाचे डी. डी. बाद ठरवले जातील. डीडी कमीतकमी एक महिना मुदतीमधील असावा.

 एकाच नंबर करिता एकापेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास अर्जदारांची यादी कार्यालयीन नोटीसबोर्डवर दि.15 नोव्हेंबर 2022 रोजी संध्याकाळी प्रसिध्द करण्यात येईल. या यादीतील अर्जदारांना लिलावाकरिता जर अतिरिक्त रक्कमेचा डी.डी. जमा करावयाचा असेल तर त्यांनी सीलबंद लिफाफ्यात कार्यालयात जमा करावा. लिलावासाठी सादर केलेला अतिरिक्त रक्कमेचा डी. डी. रुपये ३००/- पेक्षा कमी नसावा. एकाच क्रमांचे दोन किंवा अधिक प्राप्त झालेल्या अर्जासाठी अर्जदार किंवा प्रतिनिधी यांच्याकडून बंद लिफाफ्यात डी.डी. स्विकारणे आणि त्यांचे समक्ष उघडून आकर्षक क्रमांकासाठी दि.16 नोव्हेंबर 2022 रोजी दुपारी 1.00 वा. लिलाव करण्यात येईल.

  डीडी फक्त Deputy Regional Transport Officer, Osmanabad याच्या नांवे केवळ Nationalize बँकेचा असावा. या व्यतिरिक्त इतर नावाचे डी. डी. बाद ठरवले जातील. डीडी कमीत कमी एक महिना मुदतीमधील असावा. अतिरिक्त रक्कमेचे संबंधीत अर्जदारांकडून प्राप्त झालेले डी. डी. चे लिफाफे अर्जदार किंवा प्रतिनिधी यांच्या समक्ष आणि  उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या उपस्थितीत उघडले जातील. ज्या अर्जदाराने अधिक रक्कमेचा डीडी सादर केला असेल त्यास सदरचा पसंती क्रमांक वितरीत केला जाईल. 

  एकदा राखून ठेवलेला नोंदणी क्रमांक बदलून देता येणार नाही. नोंदणी क्रमांक राखून ठेवलेल्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत नोंदणीसाठी वाहन सादर करुन वाहन क्रमांक प्राप्त करुन घ्यावा. अन्यथा राखून ठेवलेल्या नोंदणी क्रमांक आपोआप रद्द होईल आणि फी शासन जमा  होईल. कोणताही विशिष्ट नोंदणी क्रमांक राखीव ठेवण्यासाठी प्रदान केलेली फी कोणत्याही परिस्थितीत परत करता येणार नाही अथवा त्याचे समायोजन करता येणार नाही.

 आकर्षक तसेच पसंतीच्या क्रमांकासाठीचे विहित नमुन्यातील अर्ज तसेच प्रतिनिधी येणार असल्यास प्रतिनिधीचे प्राधिकारपत्र याचा नमुना कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेमध्ये उपलब्ध आहे, असे सहा.प्रादेशिक परिवहन अधिकारी  राहूल जाधव यांनी कळविले आहे.


 
Top