उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था,यांच्याकडून महाराष्ट्र सहकारी संस्था  अधिनियम 1960 च्या कलम 102 अन्वये  जिल्हयातील अवसायनातील संस्थांचे कामकाजासाठी अवसायकांची नामतालिका  (पॅनेल) तयार करण्यासाठी पात्र उमेदवारांनी अर्ज करावेत,असे आवाहन लातूर येथील सहकारी संस्थाच्या विभागीय सहनिबंधक सचिन रावल यांनी केले आहे.

सर्व न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश आणि सेवानिवृत्त विधी अधिकारी, प्रॅक्टीसिंग ॲडव्होकेटस,चार्टर्ड अकौंन्टंट, कॉस्ट अकौंन्टंट, कंपनी सेक्रेटरी,राष्ट्रीय बँका, ग्रामीण बँका, भूविकास बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, व्यापारी बँका, नागरी सहकारी बँका, राज्य सहकारी बँका यांचे सेवेतील व्यवस्थापक दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेले सेवानिवृत्त अधिकारी.    

 सहकार विभागातील उपनिबंधक दर्जापेक्षा वरच्या दर्जाचे सेवानिवृत्त अधिकारी,सहकार विभागातील सेवानित्त वर्ग एक,वर्ग दोन दर्जाचे अधिकारी आणि  सहकार अधिकारी प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी दर्जाचे कर्मचारी.महसूल विभागातील सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी,कंपनी लिक्विडेटर म्हणून कामकाज केलेले अनुभवी व्यक्ती.सहकारी संस्थेचे लेखापरिक्षण केले असल्याचे पाच वर्षाचे अनुभवी प्रमाणित लेखापरिक्षक.

तसेच अशा व्यक्तींची नियुक्ती करताना उक्त अधिनियमामध्ये नमूद नसले तरीही पुढील प्रमाणे जादा अर्हता,पात्रता असाव्यात. त्यांच्यावर कोणत्याही स्वरुपाचे गुन्हे दाखल नसावेत. शासकीय,बँक सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी यांची कोणत्याही प्रकारची खातेनिहाय चैाकशी चालू नसावी आणि सेवेत कोणताही ठपका ठेवलेला नसावा. अशी व्यक्ती कोणत्याही काळ्या यादीत (Black List) मध्ये समाविष्ट नसावी. वर्यामर्यादा 70 वर्षापर्यंत असावी.शारीरिक व मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम असावा. प्रॅक्टीसिंगॲडव्होकेटस,चार्टर्ड अकौंन्टंट, कॉस्ट अकौंन्टंट, कंपनी सेक्रेटरी यांना सहकारी संस्थेचे कामकाजाचा पाच वर्षाचे अनुभव असणे आवश्यक आहे.कोणत्याही सहकारी संस्थेचा थकबाकीदार नसावा किंवा कलम 83 व कलम 88 च्या कार्यवाहीमध्ये जबाबदार धरलेला नसावा.(महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व त्याखालील नियमांतर्गत अपात्र नसावा.)

 या व्यक्ती संबंधीत विभागाच्या विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या जिल्ह्यातील रहिवासी असावा. (लातूर,उस्मानाबाद, बीड व नांदेड जिल्ह्यातील). व्यक्ती एकावेळी एकाच विभागातून अर्ज दाखल करु शकते.अर्जाचे विहीत नमुने विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, लातूर विभाग लातूर, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, दूसरा मजला, शिवाजी चौक लातूर ता.जि.लातूर आणि जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था लातूर,उस्मानाबाद,बीड,आणि नांदेड या कार्यालयात दि. 14 जानेवारी-2022 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत मिळू शकतील. अर्ज सादर करण्याची अंतीम मुदत दिनांक 14 जानेवारी-2022 राहील. प्राप्त अर्जाची छाननी पूर्ण करुन दि. 31 जानेवारी--2022 रोजी पूर्ण करुन दि.14 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत प्रारुप नामतालिका प्रसिध्द करणे आणि दि.28 फेब्रुवारी 2022 हरकती मागवणे व दि.14 मार्च 2022 रोजी हरकतीचा निर्णय करुन दि.21 मार्च 2022 रोजी अंतिम नामतालिका प्रसिध्द करण्यात येईल.याबाबतची जाहिर सूचना कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

 
Top