उस्मानाबाद/ प्रतिनिधी

एमएचटी सीईटी परिक्षा-2020 दि.1 ऑक्टोंबर 2020 ते 20 ऑक्टोंबर 2020 या कालावधीत सकाळी 07.00 ते सायंकाळी 07.00 या वेळेत ऑनलाईन पध्दतीने तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उस्मानाबाद. व श्री. तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, तुळजापूर उपकेंद्रावर परीक्षा घेण्यात येणार आहे.

या परीक्षा केंद्राच्या परिसरात बाह्य उपद्रव कमी करणे, परीक्षार्थीना कसलाही अडथळा होऊ नये. या दृष्टीने परीक्षेसाठी संबंधित नसलेल्या व्यक्तीस परीक्षा केंद्राच्या परिसरात प्रवेश करण्यास पाबंद करणे, तसेच परीक्षा केंद्राच्या परिसरात झेरॉक्स, फॅक्स, इमेल, रेडीओ, इंटरनेट सुविधा, भ्रमणध्वनी (मोबाईल), संगणक, गणनायंत्र (कॅलक्युलेटर) व अशा इतर प्रकारच्या स्वरुपातील बाबी विद्यार्थ्यांना पुरवठा करण्यात येवु नये. म्हणुन परीक्षा केंद्राच्या सभोवताली 100 मीटर परिसरात फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 लागु करणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्याने  अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद यांनी , फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन उक्त परीक्षा केंद्राचे 100 मीटरच्या परिसरात पुढीलप्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत.

परीक्षा केंद्राचे परिसरात कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा देण्यात येणार नाहीत.परीक्षा केंद्राचे परिसरात परिक्षार्थी अथवा अन्य व्यक्तींकडून शांततेस बाधा निर्माण होईल,असे कृत्य करण्यांत येणार नाही. परीक्षा केंद्राचे 100 मीटर परिसरातील झेरॉक्स सेंटर्स, पानपट्टी, टायपिंग सेटर, एसटीडी बुथ, ध्वनिक्षेपक, कॉम्प्युटर सेंटर्स, इंटरनेट कॅफे इत्यादी माध्यमे बंद राहतील. परीक्षा केंद्राचे परिसरात मोबाईल फोन, सेल्युलर फोन, फॅक्स, ईमेल व इतर प्रसार माध्यमे घेवून प्रवेश करण्यास मनाई असेल.कोणत्याही व्यक्तींकडून परीक्षा सुरळीतपणे व शांततेच्या वातावरणामध्ये पार पाडण्यासाठी कोणतीही बाधा उत्पन्न करण्यात येणार नाही.परीक्षा केंद्रावर कोणत्याही वाहनांस प्रवेशास मनाई राहील.परीक्षेशी संबंधीत नसलेल्या व्यक्तींना परीक्षा केंद्रात प्रवेश नसेल.

केवळ संबधित परीक्षा केंद्रावर नेमणुक केलेले अधिकारी/कर्मचारी, शासकीय कामावरील अधिकारी व कर्मचारी, संबधीत शाळेचे मुख्याध्यापक /शिक्षक/कर्मचारी आणि परीक्षार्थी यांनाच परीक्षा केंद्रामध्ये प्रवेश राहील. इतरांना (परिक्षार्थीच्या नातेवाईकासह) प्रवेश असणार नाहीपरीक्षा केंद्राचे 100 मीटरचे आवारात 5 किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येता येणार नाही.

 परीक्षा केंद्रात परीक्षेशी संबधित अधिकारी/कर्मचारी आणि परीक्षार्थी सोडून कुणालाही प्रवेश असणार नाही.  हे आदेश परीक्षा केंद्रावर काम करणारे अधिकारी/कर्मचारी, परीक्षार्थी, परीक्षा केंद्रावर निगरानी करणारे अधिकारी व पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांचे परीक्षासंबंधी कर्तव्ये पार पाडण्याचे अनुषंगाने लागू राहणार नाहीत.

 सदरील आदेश दिनांक 01 ऑक्टोबर 2020 ते 20 ऑक्टोंबर 2020 या कालावधीत वरील परीक्षा केंद्राचे परिसरात सकाळी 06.00 ते सायंकाळी 08.00 पर्यंत लागु राहतील.या आदेशाची अवमानना केल्यास भारतीय दंड विधानचे कलम 188 नुसार गुन्हा नोंदवून फौजदारी कार्यवाही करण्यात येईल. असे ही आदेशात नमूद केले आहेत.


 
Top