उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

उस्मानाबाद उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात लवकरच चारचाकी वाहनांसाठी MH-25 AW ही नवीन मालिका सुरु करण्यात येत आहे.

वाहनांची नवीन मालिका चालू होण्याच्या दिवशी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये मोठ्या प्रमाणावर इच्‍छुकांची गर्दी होते आणि त्यामुळे कार्यालयीन व्यवस्थेवर त्याचा ताण पडतो तसेच बऱ्याचवेळा नागरिकांनाही याचा त्रास होतो. नागरिकांचा होणारा त्रास कमी व्हावा आणि त्यांना हवा असणारा आकर्षक नोंदणी क्रमांक उपलब्ध असल्यास त्यांना सुलभतेने तो मिळावा, यासाठी ज्या वाहनमालकांना आकर्षक तसेच पसंतीचे क्रमांक विहित शुल्क भरुन हवे असतील त्यांनी सोबतच्या वेळापत्रकानुसार कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 11.00 ते दुपारी 4.00 या दरम्यान विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करावेत. अर्जासोबत केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 च्या नियम 4 तसेच महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम 1989 च्या नियम 5 अ मध्ये विहित केलेल्या पत्याच्या पुराव्याची साक्षांकित प्रत सादर करणे आवश्यक असेल. (उदा.लाईट बील, टेलीफोन बील इ.) तसेच आकर्षक क्रमांकासाठी देय असलेल्या विहित शुल्काच्या डी.डी.अर्जासह जमा करणे बंधनकारक आहे.

 एका क्रमांकाकरिता एकापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास अशा अर्जदारांची यादी कार्यालयीन नोटीसबोर्डवर लावण्यात येईल. या यादीतील अर्जदारांना लिलावाकरिता जर अतिरिक्त रक्कमेचा डी.डी. जमा करावयाचा असेल तर त्यांनी दि.16 ते 18 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत सकाळी 11 ते दुपारी 4 वा.पर्यंत अर्ज आणि डी.डी.स्विकारण्यात येतील. दि.18 फेब्रुवारी 2022 रोजी संध्याकाळी 05 पर्यंत एका क्रमांकाचे दोन क्रमांकाचे दोन किंवा अधिक अर्ज प्राप्त झालेल्या अर्जदारांची यादी कार्यालयीन नोटीस बोर्डावर प्रसिध्द करण्यात येईल. दि. 23 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत सकाळी 12.30 पर्यंत एकाच क्रमांकाचे दोना किंवा अधिक प्राप्त झालेल्या अर्जांसाठी अर्जदार, प्रतिनिधी यांच्याकडून बंद लिफाफ्यात डी.डी.स्विकारणे आणि त्यांच्या समक्ष उघडून आकर्षक क्रमांकासाठी लिलाव करण्यात येईल. लिलावासाठी सादर केलेला अतिरिक्त रक्कमेचा डी.डी. रुपये 300 पेक्षा कमी नसावा. हा डी.डी. फक्त Deputy Regional Transport Officer, Osmanabad यांच्या नावे केवळ राष्ट्रीयकृत बँकेचा असावा. या व्यतिरिक्त इतर नावाचे डी.डी. बाद ठरवले जातील. डी.डी.कमीत कमी एक महीना मुदतीमधील असावा. अतिरिक्त रक्कमेचे संबंधित अर्जदारांकडून प्राप्त झालेले डी.डी.चे लिफाफे अर्जदार, प्रतिनिधी यांच्या समक्ष आणि उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या उपस्थितीत उघडले जातील. ज्या अर्जदाराने अधिक रक्कमेचा डी.डी.सादर केला असेल त्यास सदरचा पसंती क्रमांक वितरित केला जाईल.

 एकदा राखून ठेवलेला नोंदणी क्रमांक बदलून देता येणार नाही. नोंदणी क्रमांक राखून ठेवलेल्या दिनांकापासून 30 दिवसाच्या आत नोंदणीसाठी वाहन सादर करुन वाहन क्रमांक प्राप्त करुन घ्यावा. अन्यथा राखून ठेवलेल्या नोंदणी क्रमांक आपोआप रद्द होईल आणि फी शासनजमा होईल. कोणताही विशिष्ट नोंदणी क्रमांक राखीव ठेवण्यासाठी प्रदान केलेली फी कोणत्याही परिस्थितीत परत करता येणार नाही अथवा त्याचे समायोजन करता येणार नाही. आकर्षक तसेच पसंतीच्या क्रमांकासाठीचे विहित नमुन्यातील अर्ज तसेच प्रतिनिधी येणार असल्यास प्रतिनिधीचे प्राधिकारपत्र याचा नमुना कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेमध्ये उपलब्ध आहे.

 
Top