उस्मानाबाद / प्रतिनिधी- 

अटकावून ठेवलेल्या जंगम मालमत्तेच्या विक्रीची उद्घोषणा व लेखी नोटीस देऊन मोटार वाहन कर जमीन महसूलाची थकबाकी म्हणून वसूली योग्य असलेल्या रक्कमेच्या मागणी प्रित्यर्थ येणे असलेल्या रक्कमेच्या वसुलीसाठी पुढील निर्दीष्ट केलेली जंगम मालमत्ता अटकावून ठेवण्यात आलेल्या आहेत.

 कराची थकबाकी दि.22 मार्च-2021 पूर्वी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी,उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,उस्मानाबाद यांच्याकडे देण्यात आली नाही तर उक्त वाहने ई- लिलाव पध्दतीने विकण्यात येतील.लिलावाच्या दिनांकानंतर थकबाकीदारास वाहनांचा कर भरण्याचा तसेच मालकी हक्काचा अधिकार राहणार नाही.अशा तऱ्हेने केलेली विक्री कायम होण्यास अधिन राहील.

 उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय व एस.टी.वर्कशॉप येथे अटकावून असलेल्या व वाहन धारकामार्फत सोडविण्यात न आलेल्या वाहनांची लिलाव प्रक्रिया ऑनलाईन पध्दतीने https://www.eauction.gov.in या संकेतस्थळावर करण्यात येईल.लिलावाबाबत अटी व शर्ती व वाहनांची यादी या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येईल.लिलावाची तारीख दि.26 मार्च-2021 रोजी सकाळी 11 ते दुपारी 4 वाजता होणार आहे.असे मोटार वाहन कर वसूली अधिकारी तथा उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी कळविले आहे.


 
Top