उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

खरीप हंगाम 2021-22 मध्ये विविध पिकांच्या बिजोत्पादनाकरिता बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेकडे जिल्हा बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, उस्मानाबाद कार्यालयात क्षेत्र नोंदणी सुरू झालेली आहे.त्या संदर्भात संस्थांनी बिजोत्पादक शेतक-याच्या शेतावर घेण्यात येणा-या बिजोत्पादन कार्यक्रमाच्या क्षेत्र नोंदणी प्रस्ताव बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेकडे सादर करण्याच्या पीक निहाय अंतिम तारखा पुढील प्रमाणे आहेत.    मुग आणि उडीद- 25 जुलै, संकरित कापूस / सुधारित कापूस,सोयाबीन, खरीप ज्वारी,बाजरी, मका आणि तूर -31 जुलै 2021 आहेत. या तारखा क्षेत्र नोंदणीच्या अंतीम तारखा असून क्षेत्र नोंदणी अंतीम तारखेपूर्वी पिकांची पेरणी झाल्यानंतर 15 दिवसांत करता येईल,त्यासाठी अंतीम तारखेची वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही.

क्षेत्र नोंदणी करिता बिजोत्पादक संस्थांनी प्रस्तावासोबत बिजोत्पादक संस्थेचा परवाना, बिजोत्पादक संस्था प्रतिनिधीचे अधिकार पत्र, जिल्हा बीज प्रमाणीकरण अधिकारी यांच्यासह करण्यात येणारा पाचशे रूपयांचे बंधपत्रावरील करारनामा, स्त्रोत बियाणे खरेदी बील,स्त्रोत बियाण्याचे मूळ मुक्तता अहवाल, स्त्रोत बियाणे पडताळणी अहवाल,बिजोत्पादक शेतक-याच्या स्वाक्षरित व परीपूर्ण माहिती भरलेला विहित नमुन्यातील अर्ज, बिजोत्पादकाचे महसुली दस्तावेज,(7/12 व 8 अ) बिजोत्पादकाचे आधार क्रमांक व बँक खाते क्रमांक आणि बिजोत्पदकामधील करारनाम्याची प्रत,स्त्रोत बियाणे वाटप अहवाल, गाव/पीक व दर्जानिहाय बिजोत्पादकाच्या विहित प्रपत्रातील याद्या चार प्रतीत इ.कागदपत्रासह क्षेत्र नोंदणीचे प्रस्ताव सादर करावेत.

तसेच नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) अंतर्गत निवड झालेल्या गावातील शेतक-यांनी आपले प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी यांच्या मार्फत सादर करावेत. जेणेकरून त्यांना असलेल्या अनुदानाबाबत कृषी विभागास कार्यवाही करणे सोईस्कर होईल.

अर्ज फी 10 रुपये प्रती बिजोत्पादक व क्षेत्र नोंदणी फी 50 रुपये प्रती बिजोत्पादक आणि तपासणी फी पायाभूत बिजोत्पादनाकरिता 220 प्रती एकर व प्रमाणित बिजोत्पादनाकरिता 165 प्रती एकर या प्रमाणे आहे.

या संदर्भात सविस्तर आवश्यक त्या माहितीसाठी जिल्हा बीज प्रमाणिकरण अधिकारी कार्यालयात संपर्क साधावा,असे आवाहन बिज प्रमाणिकरण यंत्रणेमार्फत करण्यात आले आहे.


 
Top