कळंब (प्रतिनिधी)-राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण यांचे निर्देशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण उस्मानाबाद यांचे मार्गदर्शनाखाली दिनांक 03 मार्च, 2024 रोजी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय, कळंब या ठिकाणी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. सदरील लोकअदालतीमध्ये एकुण चार पॅनल तयार करण्यात आलेले होते. पॅनल क्रमांक एक साठी श्री. एन. ए. इंगळे, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, कळंब यांनी पॅनल प्रमुख तर ॲड. ए. आर. शिंदे यांनी पॅनल पंच म्हणून कामकाज पाहिले तर पॅनल क्रमांक 2 साठी आर. पी. बाठे, सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, कळंब यांनी पॅनल प्रमुख तर ॲड. एम. के. मुळीक यांनी पॅनल पंच म्हणून कामकाज पाहिले. तर पॅनल क्रमांक 3 साठी श्रीमती ए. सी. जोशी दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर कळंब यांनी पॅनल प्रमुख तर ॲड. श्रीमती पी. आर. कांबळे यांनी पॅनल पंच म्हणून कामकाज पाहिले. पॅनल क्रमांक चार साठी  एम. ए. शेख तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर कळंब यांनी पॅनल प्रमुख म्हणून तर ॲड. ए. एन. ढेपे यांनी पॅनल पंच म्हणून कामकाज पाहिले.

सदरील लोकअदालतीमध्ये चार पॅनलकडील ठेवण्यात आलेल्या एकुण 291 दिवाणी प्रकरणांपैकी 62 दिवाणी प्रकरणे तडजोडीने मिटविण्यात आली. सदरील प्रकरणामध्ये मोटार अपघात विमा क्लेमच्या एक दरखास्तीमध्ये रक्कम रुपये 1 लाख 45 हजार तर रक्कम वसुलीबाबतच्या दरखास्तीच्या एकुण 6 प्रकरणामध्ये 28 लाख 85 हजार 125 इतक्या रकमेची तडजोड झाली. तसेच विविध स्वरुपाच्या एकुण 268 फौजदारी प्रकरणांपैकी एन. आय. ॲक्ट 138 ची 8 प्रकरणे मिटविण्यात आली, ज्यामध्ये रक्कम रुपये 25 लाख 38 हजार 523 इतक्या रकमेची तडजोड झाली. तर गुन्हा कबुलीच्या एकुण 18 प्रकरणांपैकी 3 प्रकरणामध्ये रक्कम रुपये 600 इतकी दंडाची रक्कम वसुल करण्यात आली आणि अन्य स्वरुपाची एकुण 1 फौजदारी प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्याचप्रमाणे सदरील लोकअदालतीच्या दिवशी विविध बँका, ग्रामपंचायती, नगर परिषद, पतसंस्था अशा इतर कार्यालयांमार्फत एकुण 3458 दाखलपूर्व (प्री-लिटीगेशन) प्रकरणे सादर करण्यात आलेली होती. त्यापैकी बँकेच्या एकुण 18 दाखलपूर्व (प्री-लिटीगेशन) प्रकरणांमध्ये बँक यांचेमार्फत लोकअदालती दिवशी एकुण रक्कम रुपये 12 लाख 39 हजार 900 इतकी रक्कम वसुल करण्यात आली. त्याचप्रमाणे लोकअदालतीच्या अनुषंगाने नगर परिषद कळंब यांचे वतीने एकुण 69 प्रकरणांमध्ये रक्कम रुपये 11 लाख 47 हजार 161 इतकी रक्कम नगर परिषद स्तरावर वसुल करण्यात आली. कळंब तालुक्यातील ग्रामपंचायतीच्या एकुण 367 दाखलपूर्व (प्री-लिटीगेशन) प्रकरणांमध्ये संबंधित ग्रामपंचायतीमार्फत ग्रामपंचायत स्तरावर एकुण रक्कम रुपये 4 लाख 67 हजार 351 इतकी रक्कम लोकअदालतीच्या माध्यमातून वसुल करण्यात आल्याची माहिती तालुका विधी सेवा समितीचे प्रभारी अध्यक्ष तथा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर श्री. एन. ए. इंगळे यांनी दिली. सदरील राष्ट्रीय लोकअदालत पार पाडण्यासाठी कळंब विधीज्ञ मंडळाचे अध्यक्ष ॲड. डी. एस. पवार व विधीज्ञ मंडळातील सर्व पदाधिकारी व सर्व सदस्य यांचे सहकार्य लाभले. राष्ट्रीय लोकअदालत सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी सर्व न्यायालयीन कर्मचारी तसेच पोलिस प्रशासन यांनी परिश्रम घेतले.


 
Top