उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र बारावी परीक्षा फेब्रु – मार्च 2023  दि.21 फेब्रुवारी 2023 ते दि.21 मार्च 2023 या कालावधीत खालील उपकेंद्रावर आयोजीत करण्यात आली आहे. त्या बाबतचा तपशील पुढील  प्रमाणे आहे.

 आ.पी.कॉलेज उस्मानाबाद-900, श्रीपतराव भोसले उ.मा.वि.उस्मानाबाद  898, आर्यचाणक्य उ.मा.वि.उस्मानाबाद 284, जिल्हा परिषद कन्या उ.मा.वि. उस्मानाबाद  200, छत्रपती शिवाजी क.म.वि उस्मानाबाद  440, जयप्रकाश उ.मा.वि.रुईभर 503, जनता उ.मा.वि.येडशी  239, तेरणा साखर कारखाना उ.मा.वि.तेरणानगर 454, श्री व्यंकटेश उ.मा.आश्रम शाळा घाटंग्री 337, श्री छत्रपती संभाजी राजे क.म.वि.बेंबळी 309, एस पी कला व वाणिज्य महाविद्यालय भूम 388, अंतरगाव उ.मा.वि.अंतरगाव 235, डी.पी.महाविद्यालय कळंब 659, सावित्रीबाई फुले क.म.वि.कळंब 344, ज्ञानोद्योग क.म.वि.येरमाळा 250, के.एन.कनिष्ठ महाविद्यालय शिराढोण 184, भारत कनिष्ठ महाविद्यालय माकणी 519, श्री बसवेश्वर क.म.वि.जेवळी 288, नेताजी सुभाषचंद्र बोस क.म.वि. लोहारा 501, जिल्हा परिषद हायस्कुल सलगरा दि. 433, श्री छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय उमरगा (ए) 661, आदर्श क.म.वि.उमरगा 458, श्री छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय उमरगा (बी) 462, डॉ.के.डी.शेंडगे क.महाविद्यालय उमरगा 200, श्रीकृष्ण.म.वि.गुंजोटी 416, श्री छत्रपती शिवाजी क.म.वि.बलसुर 268, प्रतिभा निकेतन क.म.वि.मुरूम 544, विज्ञान कला व वाणिज्य क.म.वि.मुरूम 383, शि.म.गु.आर.जी.शिंदे क.म.वि.परंडा 420, कै.महारूद्र (बप्पा) मोटे उ.मा.शाळा परंडा 450, जय हनुमान उ.मा.वि.वाटेफळ ता.परंडा 236, तुळजाभवानी महाविद्यालय तुळजापूर 513, यशवंतराव चव्हाण क.म.वि.तुळजापूर 388, मॉर्डन उ.मा.वि.सांगवी (काटी)  186, कला,विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय नळदुर्ग 577, जवाहर उ.मा.वि.अणदुर 302, इंदिरा काळे कला व विज्ञान क.म.वि.जळकोट 248, राजर्षी शाहु कला व विज्ञान क.म.वि.जळकोट 249, के.एम.जे.कॉलेज वाशी 458, महात्मा फुले क.म.वि.पारगांव 117 एकूण 15901  ज्याअर्थी सदर परीक्षा केंद्राच्या परिसरात बाह्य उपद्रव कमी करणे, परीक्षार्थींना कसलाही अडथळा होऊ नये

 या दृष्टीने परीक्षेसाठी संबधित नसलेल्या व्यक्तीस परीक्षा केंद्राच्या परिसरात प्रवेश करण्यास पाबंद करणे, तसेच परीक्षा केंद्राच्या परिसरात झेरॉक्स, फॅक्स, ईमेल, रेडीओ, इंटरनेट सुविधा, भ्रमणध्वनी (मोबाईल), संगणक, गणनायंत्र (कॅलक्युलेटर) व अशा इतर प्रकारच्या स्वरुपातील बाबी विद्यार्थ्यांना पुरवठा करण्यात येवु नये. म्हणुन परीक्षा केंद्राच्या सभोवताली 100 मीटर परिसरात फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 लागु करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे.

  त्याअर्थी मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन उक्त परीक्षा केंद्राचे 100 मीटरच्या परिसरात खालीलप्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे.  परीक्षा केंद्राचे परिसरात कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा देण्यात येणार नाहीत,परीक्षा केंद्राचे परिसरात परिक्षार्थी अथवा अन्य व्यक्तींकडून शांततेस बाधा निर्माण होईल असे कृत्य करण्यांत येणार नाही,,परीक्षा केंद्राचे 100 मीटर परिसरातील झेरॉक्स सेंटर्स, पानपट्टी, टायपिंग सेंटर, एसटीडी बुथ, ध्वनिक्षेपक, कॉम्प्युटर सेंटर्स, इंटरनेट कॅफे इत्यादी माध्यमे बंद राहतील.परीक्षा केंद्राचे परिसरात मोबाईल फोन, सेल्युलर फोन, फॅक्स, ईमेल व इतर प्रसार माध्यमे घेवून प्रवेश करण्यास मनाई असेल. कोणत्याही व्यक्तींकडून परीक्षा सुरळीतपणे व शांततेच्या वातावरणामध्ये पार पाडण्यासाठी कोणतीही बाधा उत्पन्न करण्यात येणार नाही.परीक्षा केंद्रावर कोणत्याही वाहनांस प्रवेशास मनाई राहील. परीक्षेशी संबंधीत नसलेल्या व्यक्तींना परीक्षा केंद्रात प्रवेश नसेल. केवळ संबधित परीक्षा केंद्रावर नेमणुक केलेले अधिकारी/कर्मचारी, शासकिय कामावरील अधिकारी व कर्मचारी, संबधीत  शाळेचे  मुख्याध्यापक /शिक्षक/कर्मचारी आणि परीक्षार्थी यांनाच परीक्षा केंद्रामध्ये प्रवेश राहील. इतरांना (परिक्षार्थींच्या नातेवाईकासह) प्रवेश असणार नाही.परीक्षा केंद्राचे 100 मीटरचे आवारात 5 किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येता येणार नाही. परीक्षा केंद्रात परीक्षेशी संबधित अधिकारी/कर्मचारी आणि परीक्षार्थी सोडून कुणालाही प्रवेश असणार नाही.हे आदेश परीक्षा केंद्रावर काम करणारे अधिकारी/कर्मचारी, परीक्षार्थी, परीक्षा केंद्रावर निगरानी करणारे अधिकारी व पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांचेबाबत त्यांचे परीक्षासंबंधी कर्तव्ये पार पाडण्याचे अनुषंगाने लागू राहणार नाहीत. हे आदेश दि.21 फेब्रुवारी 2023 ते दि.21 मार्च 2023 सकाळी 07.00 ते सायंकाळी 07.00  या कालावधीत वरील परीक्षा केंद्राचे परिसरात लागु राहतील.या आदेशाची अवमानना केल्यास भारतीय दंड विधान संहितेचे कलम 188 नुसार गुन्हा नोंदवून फौजदारी कार्यवाही करण्यात येईल. असे अपर जिल्हादंडाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी जारी केले आहे.      


 
Top