उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

 जिल्हयातील विविध न्यायालयाकडुन चांगल्या वर्तणुकीच्या बंधपत्रावर जिल्हा परिविक्षा अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली सोडलेल्या परिविक्षाधीन अपराध्यांच्या पुनवर्सनासाठी मुक्तबंदी व अपराधी परिविक्षा अधिनियम 1958 अंतर्गत मुक्तबंदी व परिविक्षाधीन पुनर्वसन अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी एस.व्ही.अंकुश यांनी केले आहे.

  महाराष्ट्रातील विविध कारागृहातून शिक्षा भोगून मुक्त झालेले उस्मानाबाद जिल्हयातील मुक्तबंदी व परिविक्षाधीन यांनी आपले भावी आयुष्य शांततेत व्यतित करावे तसेच पुन्हा गुन्हेगारी कृत्याकडे वळु नये, यासाठी या योजनेअंतर्गत मुक्तबंदी व परिविक्षाधीन यांना स्वयंरोजगारासाठी किंवा छोट्या व्यवसायासाठी (शेळीपालन, गोपालन, दुग्धउत्पादन, किराणा दुकान, हॉटेल, पाईपलाईन इ.) 25 हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. वळु

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उस्मानाबाद जिल्हयातील मुक्तबंदी व परिविक्षाधीन यांनी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय कक्ष क्रं. 10,तळ मजला, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत उस्मानाबाद येथे कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा असे आवाहन श्री.अंकुश यांनी केले आहे.


 
Top