उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

 इच्छुक अर्जदारांचे सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे  सविस्तर प्रकल्प आराखडे तयार करणे आणि त्यास बँक कर्ज मंजुरी मिळवण्यास गती देण्यासाठी  कृषी विभागामार्फत दिनांक ३ जानेवारी ते १८ जानेवारी या कालावधीत “अन्नप्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्ज मंजुरी पंधरवडा ”साजरा करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने इच्छुक व्यक्तीं व गटांनी (स्वयं सहाय्यत गट,शेतकरी उत्पादक कंपनी सहकारी संस्थांनी  प्रकल्प उभारणी अर्थ सहाय्यासाठी www.pmfme.mofpi.gov.inया MIS पोर्टलवर नोंदणी करून अर्ज सादर करण्याचे आवाहन  करण्यात येत आहे .

आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME)”राज्यात सन २०२०-२१ पासून राबविण्यात येत आहे . ही योजना “एक जिल्हा एकउत्पादन” (ODOP) याआधारावर राबविली जात आहे. उस्मानाबाद जिल्हयाकरीता “एक जिल्हा एकउत्पादन” (ODOP) करीता कडधान्य पिके (हरभरा,मुग,तुर,उडीद इ.) निवड केलेली आहे. या योजने अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना भांडवली गुंतवणुकीकरिता पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के कमाल दहा लाख रुपये अनुदान देय आहे. तसेच गट लाभार्थी जसे स्वयं:सहाय्यता गट,शेतकरी उत्पादक संस्था व उत्पादक सहकारी संस्था यांना सामाईक पायाभूत सुविधाव भांडवली गुंतवणूक याकरिता पात्रप्र कल्पखर्चाच्या 35 टक्के अनुदान देय आहे.याशिवाय इनक्युबेशनसेंटर, स्वयंसहाय्यता गटाच्या सदस्यांना बिजभांडवल, मार्केटींग व ब्रॅन्डींग आणि  प्रशिक्षण याघटकांकरिता ही लाभ देय आहे.

सन 2021-22 यायोजने अंतर्गत भांडवली गुंतवणूकी करिता 145 वैयक्तिक उद्योगांना अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. तसेच स्वयंसहाय्यता गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व  सहकारी संस्थांनाही अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ पर्यंत 136 लाभार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. त्यापैकी 29 सविस्तर प्रकल्प आराखडे तयार करण्यात आले असून 21 आराखडे बॅंककर्जमंजूरीसाठी विविध बँकेकडे सादर करण्यात आले आहेत. बँकाकडून कर्ज मंजुरीस सुरवात झाली असून आतापर्यंत दोन प्रकल्पांना कर्ज मंजुरी मिळाली आहे.

सविस्तर प्रकल्प आराखडे करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 06 जिल्हा संसाधन व्यक्तींची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. कु. सुलक्षणा सोनवणे  -9579067521, श्री. निखिल राजकुमार शिंदे-9421412067, श्री. चंदन  बी.भडंगे-9422070087, पुजादेवी सुखदेव मस्के -9970697923 , कु.आश्विनी राम ढेरे -9146470725, श्रीमती. आशमा सोनवणे -9960694179 प्रकल्प आराखडे तयार करण्यासाठीचे सेवाशुल्क शासनामार्फत अदा करण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसीठी तालुका कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

 
Top