उस्मानाबाद / प्रतिनिधी : 

जिल्हा माहिती कार्यालयातील रद्दी विक्री करावयाची आहे.त्या बरोबरच कार्यालयातील नादुरुस्ती लाकडी व लोखडी साहित्य,लोखडी कपाटे आदींचीही विक्री करावयाची आहे. त्यासाठी इच्छुक खरेदीदारांनी  रद्दी सह इतर वस्तुंच्या खरेदीबाबतची दरपत्रके जिल्हा माहिती कार्यालय, कक्ष क्रमांक 28, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, उस्मानाबाद येथे कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी आणि कार्यालयीन वेळेत  दि 26 मार्च  2021 पर्यंत सादर करावीत. या मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही, याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी.

दरपत्रकात वृत्तपत्रे तसेच इतर प्रकाशनांच्या रद्दीचे दर स्वतंत्रपणे नमूद करावेत. तसेच लोखडी साहित्य, लाकडी साहित्य आणि लोखंडी कपाटांची यादी कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर डकवण्यात आली आहे. हे साहित्य प्रत्यक्ष भेटीत कार्यालयीन वेळेत पहाता येईल.याही वस्तुंचे दर स्वतंत्रपणे दरपत्रकात नमूद करणे आवश्यक असेल.  याविषयीच्या अटी व शर्ती कामकाजाच्या दिवशी व कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत जिल्हा माहिती कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध असल्याचेही जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांनी कळविले आहे.


 
Top