उस्मानाबाद / प्रतिनिधी:

उस्मानाबाद येथील सांजा रोड परिसरामध्‍ये शासकीय जागेमध्‍ये 35 ब्रास वाळुसाठा जप्‍त  करण्यात आला आहे. तसेच वाळूसाठा लिलाव करण्यासाठी उस्मानाबादचे अपर जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशानुसार परवानगी देण्यात आली आहे. उस्मानाबादचे उपविभागीय अधिकारी यांनीही आदेश देऊन उस्मानाबाद तहसीलदार यांना प्राधिकृत केले आले आहे.या प्रकरणात खाण आणि खनिज अधिनियम 1951 तसेच महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 48(7) प्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्‍यक आहे.जप्त केलेल्या वाळूचा लिलाव वाळू/रेती निर्गती सुधारीत धोरणानुसार अवैध उत्खनन व वाहतूक कारवाईत जप्त वाळूरेती साठयाच्या/ विल्हेवाटीबाबत अनुसरावयाची कार्यपध्दतीनुसार करणे आवश्यक आहे.

  त्यानुसार उस्‍मानाबाद येथील सांजा रोड परिसरातील सार्वजनिक जागेमधील जप्त केलेला वाळूसाठा एकूण 35 ब्रासचा जाहीर लिलाव उस्‍मानाबाद येथील तहसील कार्यालय परिसर येथे दि.02 मार्च-2021 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजित करण्यात आला आहे.लिलावामध्ये प्रती एक ब्रास वाळू 3199 रुपये या दराने एक लाख अकरा हजार नऊशे 65 रुपये एवढी हातची किंमत धरुन उक्त ठिकाणी जाहीर लिलावाव्दारे विक्री करावयाची आहे. लिलावाच्या सर्वोच्च बोलीच्या रक्कमेवर 10 टक्के अतिरिक्त रक्कम जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी म्हणून लिलावधारकाकडून शासन जमा करणे बंधनकारक राहील .

 याबाबत कोणत्याही प्रकारचा हितसंबंध,हक्क असणाऱ्या व्यक्तीचा सदरच्या लिलावास काही आक्षेप/उजर/तक्रार इत्यादी असल्यास हे जाहीर प्रगटन प्रसिध्द झाल्यापासून दि.28 फेब्रुवारी-2021 आत लेखी स्वरुपात या कार्यालयास कागदोपत्री पुराव्यासह सादर करावा.

  विहीत मुदतीत कुणाचा आक्षेप/उजर/तक्रार इ. प्राप्त न झाल्यास सदरच्या लिलावास कुणाचाही आक्षेप नाही असे समजण्यात येऊन नियमाप्रमाणे पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.विहीत मुदतीनंतर आलेले आक्षेप/उजर/तक्रार इ.विचारात घेतले जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी.तरी इच्छुक जनतेनी उक्त लिलावामध्ये सहभागी व्हावे,असे आवाहन उस्मानाबादचे तहसीलदार गणेश माळी यांनी केले आहे.   


 
Top